Vedtægter

 

Vedtægter for Marstal Brandmandsforening af 31.12.2005

 

§1

Foreningens navn & hjemsted

1.1 Foreningens navn er Marstal Brandmandsforening af 31.12.2005. Foreningens hjemsted er Ærø Kommune.

 

§2

Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er

a) At fremme og støtte almennyttige og velgørende formål i hele Ærø Kommune som f.eks anskaffelse af redningsudstyr til brug for Ærøs borgere.

B) At vedligeholde antikt brandslukningsudstyr som eks. Marstals hestetrukne brandsprøjte og lignende.

 

§3

Generalforsamlingen

3.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

3.2 ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned

3.3 Generalforsamlingen varsles med mindst 14 dages ved brev til medlemmerne samt opslag på brandstationen.

3.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Formandens beretning for det forløbende år.

3.      Fremlæggelse af regnskab for det forløbene år samt budget for indeværende år.

4.      Forslag til kontingent.

5.      Indkomne forslag.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.      Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

 

 3.5 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være i bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

3.6 Afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal jfr. Dog 3.7.

3.7 Vedtægtsændringer kræver et flertal på tre fjerdedele af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

3.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis bestyrelsen finder det fornødent, eller når en tredjedel af medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom, ledsaget af de forslag der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling holdes senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget det skriftlige ønske.                                             Om indvarsling henvises til $ 3.3

3.9 Referat fra generalforsamlingen indføres i foreningens protokol og underskrives referent og dirigent. 

 

§4

Bestyrelsen

4.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.

4.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.

4.3 Ved første valg til bestyrelse vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år således at der ved efterfølgende generalforsamlinger er to respektive og tre bestyrelsesmedlemmer på valg.

4.4 Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen. Suppleanter kan genvælges. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, indtræder en suppleant indtil næstfølgende generalforsamling. Suppleanter indtræder i den rækkefølge, hvori de er valgt.

4.5 Foreningen Marstal Brandmandsklubs daglige forretninger forestås af bestyrelsen.

4.6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand som fører foreningens beslutningsprotokol, og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udarbejder regnskab og budget.

4.7 Tegningsret for foreningen har formanden.

 

§5

Medlemskab

5.1 Som medlem optages enhver brandmand ansat ved Beredskab Fyn, St. Marstal. 

5.2 Alle medlemmer der belønnes med 25 årsmærke, udnævnes til æresmedlemmer.

5.3 Kun aktive brandmænd og indsatsledere i St. Marstals beredskab har stemmeret ved generalforsamlingen.

 

§6

Finansiering

6.1 Foreningens aktiviteter finasieres ved det af generalforsamlingens i henhold til $ 3.3 stk. 4 fastsatte kontingent. Herudover søges foreningen finasieret ved bidrag fra fonde, offentlige og private virksomheder og institutioner samt private personer.

 

§7

Regnskab

7.1 Regnskabet for foreningen Marstal Brandmandsforening af 31.12.2005 er kalenderåret.

 

§8

Foreningens opløsning

Opløsning af foreningen kræver et flertal på trefjerdedele af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamling fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes af en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling hvor opløsningen da kan vedtages ved simpelt stemmeflertal.

8.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

 

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den __________ marts 2009.

 

 

Dirigent                                                                          Referent

 

 

Herunder bestyrelsesmedlemmernes underskrifter.